Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm./ z dniem 1 stycznia 2012 r. każda gmina w Polsce przejęła obowiązek i odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie na swoim obszarze odpadów komunalnych. Nowe zasady w wymiarze praktycznym zobowiązują gminę do wdrożenia całego systemu najpóźniej od 1 lipca 2013 r i od tego dnia obowiązywać będą nowe stawki za odbiór odpadów, zróżnicowane dla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. Zaproponowano i skalkulowano wysokość opłat za odpady komunalne tak, aby z jednej strony zapewnić finansowanie systemu, zaś z drugiej strony ochronić od nadmiernych opłat osoby samotne i rodziny wielodzietne. Nowe zasady uiszczania opłat za odbiór odpadów będą się odbywały poprzez wypełnienie deklaracji, która zastąpi dotychczas obowiązującą umowę. W przypadku budownictwa wielorodzinnego jedną wspólną deklarację wypełniać będzie spółdzielnia lub wspólnoty mieszkaniowe.Natomiast mieszkańcy winni złożyć w terminie nieprzekraczalnym do 25 maja 2013 r.

Stosowne „oświadczenia” należy przesłać w formie elektronicznej pod email oaza1@op.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

SBM "OAZA"
ul.Bajkowa 5
20-802 Lublin

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 533-18-13 lub 81 533-71-60 wew. 3 

Pobierz oświadczenie (PDF)