Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OAZA” w Lublinie

18

Paź
2019
Autor : oaza Komentowanie jest wyłączone
Kategorie :Komunikaty

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OAZA” w Lublinie
§1.

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego (zwanego dalej „monitoringiem”), miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji
i przechowywania zapisu z kamer oraz tryb udostępniania danych.
2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „OAZA” w Lublinie, zwana dalej „Spółdzielnią”.

§2.

Celem monitoringu jest:
1) zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,
2) ochrona mienia,
3) ochrona przeciwpożarowa.

§3.

Dane zarejestrowane przez monitoring, umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, uważane są za dane osobowe i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych – RODO).

§4.

1. System monitoringu wizyjnego zainstalowany jest w budynkach położonych w zasobach Spółdzielni – wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu. Załącznik podlega bieżącej aktualizacji w przypadku zmiany liczby budynków objętych monitoringiem. Monitoring może obejmować również inne miejsca, np. place zabaw położone na nieruchomościach Spółdzielni, jeżeli jest to uzasadnione celami bezpieczeństwa.
2. Monitoring wizyjny obejmuje części wspólne budynków oraz teren wokół budynku (np. parkingi). Monitoring nie obejmuje wejść do lokali.
3. System monitoringu wizyjnego składa się z:
1) kamer rejestrujących obraz,
2) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
3) stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.
4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
5. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
6. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§5.

Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic przy wejściach do budynków.

§6.

3. Zapis z monitoringu udostępnia się uprawnionym organom w celu realizacji ich zadań lub w zakresie prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie pisemnego wniosku.
4. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony osobie, która wykaże interes prawny uzasadniający dostęp do nagrań. Osoba taka może zwrócić się do Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o zabezpieczenie nagrania i sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
6. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze obejmującym następujące informacje:
4) numer porządkowy kopii,
5) okres, którego dotyczy nagranie,
6) źródło nagrania (numer kamery i jej umiejscowienie),
7) datę wykonania kopii,
8) dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,
9) w przypadku wydania kopii – dane osoby, której udostępniono zapis,
10) w przypadku zniszczenia kopii – datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

§7.

7. Wzór wniosku oraz upoważnienia określa załącznik nr 2 (wniosek do pobrania tutaj).

Nowe zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych

19

Sie
2013
Autor : admin Komentowanie jest wyłączone
Kategorie :Komunikaty

U w a g a !  Szanowni Państwo, Mieszkańcy SBM ” OAZA ” w Lublinie.

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm./ z dniem 1 stycznia 2012 r. każda gmina w Polsce przejęła obowiązek i odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie na swoim obszarze odpadów komunalnych. Nowe zasady w wymiarze praktycznym zobowiązują gminę do wdrożenia całego systemu najpóżniej od 1 lipca 2013 r i od tego dnia obowiązywać będą nowe stawki za odbiór odpadów, zróżnicowane dla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. Zaproponowano i skalkulowano wysokość opłat za odpady komunalne tak, aby z jednej strony zapewnić finansowanie systemu, zaś z drugiej strony ochronić od nadmiernych opłat osoby samotne i rodziny wielodzietne. Nowe zasady uiszczania opłat za odbiór odpadów będą się odbywały poprzez wypełnienie deklaracji, która zastąpi dotychczas obowiązującą umowę. W przypadku budownictwa wielorodzinnego jedną wspólną deklarację wypełniać będzie spółdzielnia lub wspólnoty mieszkaniowe.Natomiast mieszkańcy winni złożyć w terminie nieprzekraczalnym do 25 maja 2013 r.

Stosowne „oświadczenia” i odesłać na adres: SBM „OAZA” 20-802 Lublin ul.Bajkowa 5 lub w formie elektronicznnej na skrzynkę SBM „OAZA” w Lublinie adres internetowy: oaza1@op.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.81 533-18-13 lub.81 533-71-60 wew. 3 Czyncze

Pobierz oświadczenie WORD                                     Pobierz oświadczenie PDF