Akty prawne

 1. Statut Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „OAZA” w Lublinie  Pobierz plik
 2. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia uchylony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 18.04.2018 r.
 3. Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz plik
 4. Regulamin ustalania kosztów budowy lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OAZA” w Lublinie Pobierz plik
 5. Regulamin użytkowania lokali Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OAZA” w Lublinie oraz porządku domowego i zasad zachowania obowiązujących mieszkańców.  Pobierz plik
 6. Regulamin rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, za zużytą energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej OAZA w Lublinie. Pobierz plik
 7. Regulamin określający zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali oraz wysokość odsetek za zwłokę w uiszczeniu opłat eksploatacyjnych Pobierz plik
 8. Regulamin określający obowiązki SBM „OAZA” i jej mieszkańców w zakresie remontów i napraw. Pobierz plik
 9. Regulamin w sprawie zasad i trybu przyjęć w poczet członków spółdzielni. Pobierz plik
 10. Regulamin Wynagradzania Pracowników Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OAZA” w Lublinie. Pobierz plik
 11. Regulamin pracy Zarządu SBM „Oaza” Pobierz plik
 12. Regulamin przeprowadzenia wyboru wykonawców robót budowlanych, remontowych, projektowych, oraz dostawców materiałów i urządzeń w SBM „Oaza” Pobierz plik
 13. Regulamin umieszczania reklam i ogłoszeń w zasobach oraz nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „OAZA” w Lublinie Pobierz plik
 14. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OAZA” w Lublinie Pobierz plikPobierz załącznik
 15. Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach administrowanych przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową OAZA w Lublinie. Pobierz plik
 16. Regulamin najmu, dzierżawy i zgody na korzystanie z terenów wspólnego użytku stanowiących część nieruchomości wspólnych pozostających w zarządzie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OAZA” w Lublinie. Pobierz plik
 17. Uchwały Rady Nadzorczej SBM „OAZA” Uchwały