RODO

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)
przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „OAZA” w Lublinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Oaza” z siedzibą w Lublinie, ul. Bajkowa 5, 20-802 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135423, REGON: 430014176, NIP: 7121936922 (dalej: Spółdzielnia).
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych Spółdzielni została wyznaczona Pani Monika Lewicka, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-mail oaza1@op.pl, tel. 81-5331813 lub 537207630, pisemnie na adres Spółdzielni lub osobiście w siedzibie Spółdzielni.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Spółdzielni (art. 6 ust. 1 lit c) f) RODO)
  • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit b) RODO)
  • przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO)
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielenie zgody na przetwarzanie.
 5. W zakresie niezbędnym do wykonania zadań Spółdzielni, dane osobowe gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane są do prawidłowej realizacji celów Spółdzielni, wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o własności lokali, ustawy Kodeks cywilny i statutu Spółdzielni, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Spółdzielnię działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Spółdzielnię ciążącego na niej obowiązku prawnego. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) c) f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przekazanie przez Państwa danych osobowych w powyższym zakresie jest wymogiem statutowym i ustawowym, który umożliwia Spółdzielni realizację zadań statutowych oraz uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
 6. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jak numer telefonu i adres e-mail służy Spółdzielni wyłącznie w celu informowania Państwa i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z zakresem działania Spółdzielni.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą̨ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) c) f) RODO w celu wykonywania zadań Spółdzielni wynikających z obowiązujących przepisów prawa i statutu Spółdzielni lub zawarcia/świadczenie usług oferowanych przez Spółdzielnię w szczególności:
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnym celu (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO);
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnie ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 pkt. b) c) RODO) – dotyczy to w szczególności realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień przewidzianych ustawą Prawo spółdzielcze i ustawą o Spółdzielniach mieszkaniowych;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO). Przetwarzanie danych osobowych członków i osób nie będących członkami dotyczy w szczególności przetwarzania danych niezbędnych do prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach lub zarządzie Spółdzielni i mieniu powierzonym, w szczególności w zakresie prawidłowej eksploatacji i utrzymania stanu technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, dochodzenia roszczeń, a także wykonania ciążących na Spółdzielni obowiązków prawnych, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń.
 8. Spółdzielnia jest uprawniona do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) w celu i w zakresie koniecznym do wykonania zadań Spółdzielni. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Ponadto Spółdzielnia jest zobowiązana do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie sądów, uprawnionych organów i instytucji.
 9. Państwa dane osobowe będą̨ przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane i są przetwarzane, tj.:
  • przez okres trwania stosunku prawnego łączącego Spółdzielnię z członkiem, jak i osobą nie będącą członkiem lecz korzystającą z zasobów Spółdzielni lub nieruchomości zarządzanych lub/i administrowanych przez Spółdzielnię, w związku z którym Państwa dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa i statucie, niezbędny do realizacji obowiązków Spółdzielni w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami;
  • przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych w zakresie danych osobowych utrwalonych w dokumentacji księgowej;
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, której dane dotyczą, przetwarzanie danych ustaje z chwilą wycofania zgody na przetwarzanie danych w konkretnym celu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Państwa dane osobowe :
  • nie będą poddawane automatycznemu podejmowaniu decyzji, które wywoływałoby skutki prawne wobec osoby, której dane dotyczą lub istotnie na nią wpływało, o którym mowa w art. 22 RODO;
  • nie będą podlegały profilowaniu.
  • nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Powyższa klauzula przedstawiana jest w celach informacyjnych, zgodnie z art. 13 RODO.