Wniosek o wymianę zamka do skrzynki pocztowej

15

lut
2022
Autor : oaza Komentowanie jest wyłączone
Kategorie :Inne
Pobierz oświadczenie (PDF)

Oświadczenia

17

lis
2020
Autor : oaza Komentowanie jest wyłączone
Kategorie :Organizacyjne

Oświadczenie dla celów naliczania wysokości składników opłat eksploatacyjnych

Pobierz oświadczenie (PDF)


Adres do korespondencji i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywania informacji droga elektroniczną

Pobierz oświadczenie (PDF)

Informacja Zarządu w sprawie Walnego Zgromadzenia Członków SBM „OAZA” w Lublinie

19

cze
2020
Autor : oaza Komentowanie jest wyłączone
Kategorie :Komunikaty

Zarząd SBM „OAZA” w Lublinie informuje, że z związku z ogłoszeniem stanu pandemii na obszarze całego kraju Walne Zgromadzenie nie odbędzie się w ustawowym terminie tj. do 30.06.2020 r.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31.03.2020 r. zwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe będzie w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu pandemii. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd SBM „OAZA” powiadomi Członków zgodnie z §27 Statutu Spółdzielni.

Zarząd SBM „OAZA”

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OAZA” w Lublinie

18

paź
2019
Autor : oaza Komentowanie jest wyłączone
Kategorie :Organizacyjne

§1

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego (zwanego dalej „monitoringiem”), miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer oraz tryb udostępniania danych.
 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „OAZA” w Lublinie, zwana dalej „Spółdzielnią”.

§2.

Celem monitoringu jest:

 1. zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,
 2. ochrona mienia,
 3. ochrona przeciwpożarowa.

§3

Dane zarejestrowane przez monitoring, umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, uważane są za dane osobowe i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych – RODO).

§4

 1. System monitoringu wizyjnego zainstalowany jest w budynkach położonych w zasobach Spółdzielni – wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu. Załącznik podlega bieżącej aktualizacji w przypadku zmiany liczby budynków objętych monitoringiem. Monitoring może obejmować również inne miejsca, np. place zabaw położone na nieruchomościach Spółdzielni, jeżeli jest to uzasadnione celami bezpieczeństwa.
 2. Monitoring wizyjny obejmuje części wspólne budynków oraz teren wokół budynku (np. parkingi). Monitoring nie obejmuje wejść do lokali.
 3. System monitoringu wizyjnego składa się z
  • kamer rejestrujących obraz,
  • urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
  • stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.
 4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 5. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 6. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§5

Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic przy wejściach do budynków.

§6

 1. Zapis z monitoringu udostępnia się uprawnionym organom w celu realizacji ich zadań lub w zakresie prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie pisemnego wniosku.
 2. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony osobie, która wykaże interes prawny uzasadniający dostęp do nagrań. Osoba taka może zwrócić się do Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o zabezpieczenie nagrania i sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 3. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 4. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zewidencjonowaniu w rejestrze obejmującym następujące informacje:
  • numer porządkowy kopii,
  • okres, którego dotyczy nagranie,
  • źródło nagrania (numer kamery i jej umiejscowienie),
  • datę wykonania kopii,
  • dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,
  • w przypadku wydania kopii – dane osoby, której udostępniono zapis,
  • w przypadku zniszczenia kopii – datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

§7

Wzór wniosku oraz upoważnienia określa załącznik nr 2.

Pobierz załącznik nr. 2 (PDF)